Untitled Document
<<<<<<<<ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Thai Cattle Thai Cattle !!!!!!!!!!!

 

 

 

การทำวัคซีน

 

 
 
 

          วัคซีน   หมายถึง  สารที่ใช้ในการป้องกันโรค  วัคซีนไม่ใช่ยารักษาโรคดังนั้นเจ้าของสัตว์จะต้องใช้วัคซีนแก่สัตว์ก่อนที่สัตว์จะป่วย เป็นโรค

 

การทำวัคซีนให้ได้ผลในการป้องกันโรคผู้เลี้ยงจะต้องทราบดังนี้

 

        1. ทำวัคซีนให้แก่สัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคเท่านั้น เพื่อให้สัตว์มีความสมบูรณ์พอที่จะสร้างภูมิต้านทานโรคแต่ละชนิด

        2. ศึกษารายระเอียดการเก็บรักษาและการทำวัคซีนตามคำแนะนำเฉพาะของวัคซีนแต่ละชนิดเพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพดีที่สุดและสามารถเก็บรักษาได้นาน

        3. ใช้วัคซีนตามคำแนะนำของสัตว์แพทย์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้ว หรือเกิดโรคระบาดในบริเวณใกล้เคียง

        4. ต้องใช้วัคซีน ก่อนวันหมดอายุที่แจ้งไว้ข้างขวด

        5. อย่าให้วัคซีนถูกความร้อนหรือแสงแดดและให้วัคซีนให้ครบตามขนาดที่กำหนดไว้

        6. อย่าให้วัคซีนแก่สัตว์ที่กำลังจะนำไปฆ่าเป็นอาหาร

        7. วัคซีนที่เหลือจากการใช้ควรทิ้งเลย ซึ่งจะทำให้คุณภาพวัคซีนลดลง และเป็นอันตรายในการนำไปใช้ครั้งต่อไป

        8. ขวดบรรจุวัคซีน หรือ ภาชนะที่ใช้ในการผสมวัคซีน เมื่อใช้แล้วควรต้มหรือเผาทำลายเชื้อก่อนทิ้ง โดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็น

        9. ส่วนมากแล้วสัตว์จะมีความคุ้มกันโรคได้ภายหลังการทำวัคซีนแล้วประมาณ 15 วัน

        10. ต้องให้วัคซีนซ้ำเมื่อหมดระยะความคุ้มโรคของวัคซีนแต่ละชนิด

        11. วัคซีนแบบที่ต้องผสมกับน้ำละลายเมื่อผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภาย 2 ชั่วโมง ระหว่างนั้นต้องเก็บในกระติกน้ำแข็ง

        12. สัตว์บางตัวอาจเกิดอาการแพ้หลังฉีดวัคซีน ดังนั้นจึงควรรอสังเกตอาการสัตว์ภายหลังฉีดวัคซีนแล้ว ประมาณ 30 นาที ถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นให้สัตวแพทย์รักษา

        13. วัคซีนที่เสื่อมสภาพ หมดอายุ มีการปนเปื้อน หรือสีของวัคซีนเปลี่ยนไปห้ามนำมาใช้

        14. การฉีดวัคซีนให้ได้ผล ต้องพยายามฉีดให้แก่สัตว์ทุกตัวในหมู่บ้านยิ่งปริมาณสัตว์ที่ได้รับวัคซีนมาก ระดับภูมิคุ้มกันโรคในฝูงก็ยิ่งสูงโอกาสที่โรค จะเข้าไประบาดได้จึงมีน้อย

        15. สัตว์จะป่วยหลังจากได้รับเชื้อโรคหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณและความรุนแรงของเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายหากเชื้อโรคมีปริมาณและความรุนแรงมาก อาจทำให้สัตว์เป็นโรคได้

        16.ไม่ควรหวังผลจากการฉีดวัคซีนแต่เพียงอย่างเดียวการป้องกันการติดโรคจากแหล่งอื่นการจัดการและการสุขาภิบาลที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ดีที่สุด

 

การใช้วัคซีนอย่างถูกต้องจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 

        1) ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ที่มีสุขภาพดีเท่านั้น สัตว์ป่วยห้ามฉีดวัคซีน

        2) ใช้วัคซีนตามคำแนะนำเฉพาะของวัคซีนแต่ละชนิด  เพื่อใช้วัคซีนมีประสิทธิภาพ     ดีที่สุด

        3)ใช้วัคซีนตามคำแนะนำของสัตวแพทย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดบริเวณใกล้เคียง

        4)ต้องเขย่าวัคซีนก่อนใช้ทุกครั้งและควรทำความสะอาดจุกยางและคอขวดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์  แล้วดูดวัคซีนด้วยเข็มและกระบอกฉีดยาที่นึ่งหรือต้มฆ่าเชื้อโรคแล้ว

        5) ต้องใช้วัคซีนก่อนวันหมดอายุที่แจ้งไว้ข้างขวด

        6) ขวดบรรจุวัคซีนหรือภาชนะที่ใช้ในการผสมวัคซีนเมื่อใช้แล้วควรต้มทำลายเชื้อโรคก่อนทิ้งหรือเก็บไว้

        7) สัตว์จะมีความต้านทานโรคได้หลังจากฉีดวัคซีนแล้วประมาณ  15  วัน

        8) อย่าฉีดวัคซีนแก่สัตว์ที่กำลังจะนำไปฆ่าเป็นอาหาร

        9) ไม่ควรหวังผลจากการฉีดวัคซีนแต่เพียงอย่างเดียว การสุขาภิบาลที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ดี

        10) ควรฉีดวัคซีนซ้ำเมื่อหมดระยะคุ้มโรคของวัคซีน

 

รูปแบบของวัคซีน

 

         วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ  ที่กรมปศุสัตว์ผลิตขึ้นมีอยู่ด้วยกัน  2  รูปแบบ  คือ

         1) วัคซีนบรรจุขวดแบบน้ำหรือน้ำมันพร้อมฉีดวัคซีนแบบนี้ก่อนใช้ให้เขย่าขวดให้วัคซีนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน  แล้วใช้เข็มฉีดยาดูดมาใช้ได้ทันที

         2) วัคซีนที่ต้องผสมก่อนใช้  วัคซีนชนิดนี้จะมี  2  ส่วนคือ  ตัววัคซีนจะอยู่ในขวดลักษณะแห้งเป็นก้อนหรือผงส่วนหนึ่ง  และน้ำยาละลาย
ซึ่งจะอยู่ในขวดแยกต่างหากอีกส่วนหนึ่ง

 

การเตรียมอุปกรณ์ก่อนทำวัคซีน


         1) อุปกรณ์ในการทำวัคซีน เช่น เข็มและกระบอกฉีดยา  ต้องต้มในน้ำสะอาดให้เดือดนาน 15  นาทีก่อนและหลังการใช้  ห้ามแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

         2) วัคซีนชนิดเป็นน้ำหรือน้ำมันพร้อมฉีด   จะต้องทำความสะอาดจุกยาง  และคอขวดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์  เขย่าวัคซีนให้เป็นเนื้อเดียวกัน  แล้วใช้เข็ม และกระบอกฉีดยาที่ต้มสะอาดแล้วดูดวัคซีนออกมาตามขนาดที่จะใช้

         3) วัคซีนชนิดที่จะต้องผสมก่อนใช้   ต้องใช้เข็มและกระบอกฉีดยาที่ต้มสะอาด   ดูดน้ำยาละลายที่เตรียมไว้สำหรับวัคซีนแต่ละชนิดฉีดเข้าไปในขวดบรรจุวัคซีน  เขย่าให้เข้ากันประมาณ 2 - 5 นาที  แล้วดูดวัคซีนออกมาตามขนาดที่จะใช้  วัคซีนที่ละลายแล้ว  ต้องใช้ให้หมดภายใน  2  ชั่วโมง  ระหว่างการใช้จะต้องเก็บวัคซีนในกระติกน้ำแข็ง สำหรับหลอดบรรจุวัคซีนและอุปกรณ์ในการทำ  เมื่อใช้แล้วควรต้มทำลาย   เชื้อโรคก่อนทิ้งหรือเก็บไว้โดยเฉพาะวัคซีนเชื้อเป็น

การทำวัคซีน


          1. วัคซีนป้องกันโรค ปากเท้าเปื่อย  อาการ ที่เป็น คือ ยืนซึม ไม่เคี้ยวเอื้อง น้ำลายยืดเป็นฟอง  ปากและลิ้นมีตุ่ม พุพอง เท้าเป็นแผลตามกีบ  หากพบเป็นอาการดังนี้ควรแยก วัวออกจาก กลุ่มทันที การทำวัคซีนป้องกันควรฉีด วัคซีน ปากเท้าเปื่อย ปีละ2 ครั้ง หรือทุกๆ 6เดือน  ตามชนิดของเชื้อที่ระบาด
          2. วัคซีนป้องกันโรคคอบวม วัว จะซึม เป็นไข้ หายใจ หอบ เสียงดัง เวลาหายใจ จะยืด คอ คอบวม เวลาเดิน จะเดินหลังแข็ง ขนต้นคอลุกชัน หากเป็นแล้ว วัว อาจตายได้ภายในไม่กี่วันเป็นโรค ที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งควร ปรึกษาแพทย์ทันที การรักษาตอนวัวเป็นอาการดังกล่าว  จะใช้ยา เพ็นนิซิลิน หรือซัลฟา รักษาติดต่อกันเบื้องต้น 2-3 วัน  ฉะนั้นควรทำวัคซีนป้องกัน ดีที่สุด
          3. วัคซีนป้องกันโรคแอนแทร็ก อาการ วัวจะ ซึม กล้ามเนื้อสั่น เกร็ง เป็นระยะ อักเสบ บวมตามคอ และโรคนี้ติดต่อกับคนได้ หากวัวเป็นควรปรึกษาแพทย์ทันที โดยทำวัคซีน ปีละครั้ง

          4. วัคซีนป้องกันโรคแท้งติดต่อ อาการพวกนี้จะเป็นในลักษณะตอนให้กำเนิดลูก อาจแท้งลูก หรือทำให้วัวเป็นหมัน และอาจทำให้วัวตัวอื่นในฟาร์มต้องเป็นด้วย เป็นโรคที่ ไม่สามารถดูอาการได้อย่างชัดเจน ต้องใช้วิธีตรวจเลือด การทำวัคซีนควรทำวัคซีน กับลูกวัว ตัวเมีย ระยะ 3-8 เดือน ไม่นิยมทำตอนวัวอายุเยอะกว่านี้

          

          การทำวัคซีนให้สัตว์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ยิ่งถ้าในฟาร์มเรามีสัตว์จำนวนมากแล้ว เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสาเหตุของโรคระบาดอาจเกิดได้หลายๆ อย่าง เช่น อาจเกิดจาก สัตว์ตัวที่นำเข้ามาใหม่สู่ฟาร์มโดยที่เราไม่ได้กักสัตว์หรือแยกสัตว์ไว้ดูว่ามีอาการของโรคอะไรมาหรือเปล่า  หรืออาจเกิดจาก ผู้คนที่เข้ามาเยี่ยม ชมในฟาร์มเราหรือตัวเราเป็นพาหนะ นำโรคก็ได้ สิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันไว้ก่อน  คือการทำวัคซีนฉีดให้สัตว์ เราควรทำวัคซีนป้องกันตามตารางประจำปี ของฟาร์มหรือคอก ไม่ควรมองข้ามไป

 

 

 

 

ที่มา : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 
 
Untitled Document
 
Copyright 2006, NU Com-science 4. All rights reserved  
  Tel : (086) 7312077, (086) 1158880 ,   (081) 0292108